×

tian shan

발음   tian shan 예문

예문

 1. Two projections of the Tian Shan create three "bays" along the eastern mountains.
  톈산 산맥 의 2개의 돌출부가 동쪽 산맥들에 3개의 만입부를 형성한다.

기타 단어

 1. "tian jianxia" 뜻
 2. "tian kai" 뜻
 3. "tian lingzi" 뜻
 4. "tian mi mi" 뜻
 5. "tian qianqiu" 뜻
 6. "tian wenjing" 뜻
 7. "tian xu" 뜻
 8. "tian yu" 뜻
 9. "tian zhuangzhuang" 뜻
 10. "tian mi mi" 뜻
 11. "tian qianqiu" 뜻
 12. "tian wenjing" 뜻
 13. "tian xu" 뜻
PC버전