×

aboveboard 발음

음성기호・발음: [ ə'bʌv'bɔ:d ]  

의미 번역

  1. "above-mentioned" 발음
  2. "aboveaverage" 발음
  3. "abovedeck" 발음
  4. "aboveground" 발음
PC버전简体版繁體版English

저작권 © 2022 WordTech Co.