×

insurance 발음

음성기호・발음: [ in'ʃuərəns ]  
  • insurance 뜻:noun, 보험, 보험 계약(증서), 보험금(액), (실패, 손실등에 대한)대비, 보호(agains)

의미 번역

  1. "insurability" 발음
  2. "insurable" 발음
  3. "insurance agent" 발음
  4. "insurance broker" 발음
PC버전简体版繁體版English

저작권 © 2022 WordTech Co.