×

premarital 발음

음성기호・발음: [ 'pri:mə'raitəl, pri:'mæritəl ]  

의미 번역

  1. "premalignant" 발음
  2. "preman" 발음
  3. "premarital agreement" 발음
  4. "premarital sex" 발음
PC버전简体版繁體版English

저작권 © 2022 WordTech Co.