×

quality 발음

음성기호・발음: [ 'kwɔliti ]  
  • quality 뜻:noun, 질, 성질, 특질, 재능, 음질, 양질, 고위, 상류 사회

의미 번역

  1. "qualitatively" 발음
  2. "qualities" 발음
  3. "quality (business)" 발음
  4. "quality (philosophy)" 발음
PC버전简体版繁體版English

저작권 © 2022 WordTech Co.